اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه های شرکت کارمن


همکاری تیم آموزشی شرکت کارمن  با شرکت دلفین اسپادانا

همکاری تیم آموزشی شرکت کارمن با شرکت دلفین اسپادانا

به دلیل تسلط تیم آموزشی شرکت کارمن کره جنوبی بر روی سیستم های برق خودروهای وارداتی ،همکاری مشترک با شرکت دلفین اسپادانا جهت آموزش تیم نـــــصب شرکت دلفیـــن در سراسر ایــــران جهت نصب ردیاب های پیشرفته بر روی خودرو های وارداتی