تحویل دستگاه کارمن نیولایت پلاس به مشتری در نمایشگاه اهواز