آپشن ریمپ و تیونینگ


حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ توسط دستگاه کارمن

حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ توسط دستگاه کارمن

​​​​حذف سنسور موقعیت میل سوپاپ توسط دستگاه کارمن ​​​​توسط آپشن ریمپ و تیونینگ دستگاه های کارمن شما قادر خواهید بود تمامی عملیات حذف سنسور ها ،تغییر جداول و تغییرات کاتاف و دمای آب را انجام دهید