عدم شتاب خودرو ،شنیدن صدای پمپ بنزین در سربالایی ها ،از قسمت پارامتر سنسور اکسیژن بالا می توان ضعف سیستم سوخت رسانی را شناسایی کرد