معرفی سنسور گشتاور (پیچشی) فرمان برقی ،یکی از عیب های شایع در سیستمهای فرمان برقی(EPS ) عدم کالیبره این سنسور می باشد و باعث سفتی فرمان شده

گروه فنی و مهندسی سپهر علیمحمدی 

برگزار کننده دوره های تخصصی برق و انژکتور و آپشنال خودروهای وارداتی