مسیر ارتباطی شناور داخل باک بر روی برد bsi , عیب شایع عدم نمایش شناور یا عدم نمایش صحیح می تواند مربوط به این مدار باشد