حضور با اقتدار شرکت کارمن کره جنوبی به همراه تیم کارمن کاسپین ایران در نمایشگاه بین المللی دبی 1400