یک تجربه بسیار مهم در رفع عیب روشن نشدن این خودروها تداخل فرکانسی هست که در سیستم اتفاق می افتد که باعث می شود خودرو روشن نشودبا روش توضیح داده شده در فیلم می توانید این مشکل را برطرف کنید جهت مشاهده فیلم آموزشی بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک فیلم آموزشی