برای ریست چراغ سرویس خودروی MVM x33 طبق مراحل زیر پیش می رویم:

1) سوئیچ را ببندید و دکمه ی روی صفحه کیلومتر را فشرده نگه دارید.

2) در این حالت سوئیچ را باز کرده و در حالی که همچنان دکمه ی روی صفحه آمپر را فشرده نگه داشته اید موتور را روشن کنید.

3) چند ثانیه بعد از روشن شدن موتور،دکمه ی روی صفحه آمپر را رها کنید.

4) در این مرحله چراغ سرویس صفحه آمپر خاموش می شود.