1)  بدون اینکه موتور را روشن کنید، مرحله ی یک سوئیچ را باز کنید، اگر خودروی شما مجهز به دکمه ی استارت است، بدون فشردن پدال ترمز، دکمه ی استارت را فشار دهید.

2)  T2  یا trip 2 را با فشردن دکمه ی ریست کیلومتر انتخاب کنید.

3)  دکمه ی OK را روی قسمت سمت چپ فرمان فشرده نگه دارید.

4)  سپس دکمه ی استارت را فشرده نگه داشته یا سوئیچ را باز کنید.

5)  هر دو دکمه را همزمان فشرده نگه دارید تا علامت “i” در صفحه نمایش شروع به چشمک زدن کند، در این زمان دکمه ها را رها کنید.

پس از پایان مراحل بالا پیغام سرویس خودرو ریست می شود، در صورت عدم موفقیت مراحل را به ترتیب تکرار کنید.