برای ریست یا خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) خودروی آریو S300 باید به روش زیر اقدا م کنید:

۱) سوییچ خودرو را ببندید.

۲) هردو دکمه روی صفحه آمپررا فشارداده و در همان حالت نگه دارید.

۳) در همان وضعیت سوییچ رو باز کنید و منتظر خاموش شدن چراغ آچار بمانید.