1)  تمام درب های خودرو را ببندید.

2)  کلید را در داخل مغزی سوئیچ قرار دهید.

3)  در عرض 5 ثانیه یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

4)  دکمه ی ریموت را رها کنید و سوئیچ را از مغزی خارج کنید.

5)  در این زمان ریموت باید درست کار کند.

نکته: مراحل 2 تا 4 باید در عرض 5 ثانیه تکمیل شود.