کارمن کره جنوبی

حضور شرکت کارمن کره جنوبی به همراه مدیر عامل شرکت کارمن کاسپین در نمایشگاه بین المللی دبی 1400

/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
حضور شرکت کارمن کره جنوبی به همراه مدیر عامل شرکت کارمن کاسپین در نمایشگاه بین المللی دبی در آذر ماه 1400