مراحل تعریف ریموت برلیانس

تعریف ریموت خودروی برلیانس

/post-99
آموزش مراحل تعریف ریموت برلیانس توجه داشت باشید زمان تعویض یونیت برلیانس باید یکبار عملیات تعریف ریموت دستی را انجام بدهید تا قفل مرکزی فعال بشه