مدار شناور داخل باک در شناور

تعمیر BSI در مدار شناور بنزین

/post-136
مسیر ارتباطی شناور داخل باک بر روی برد bsi