عیب شایع خودروی هایما

محل نصب پمپ بنزین هایما و عیب شایع هایما

/post-86
ضعیف شدن پمپ بنزین در سیستم سوخت رسانی هایما بسیار شایع هست در فیلم آموزشی محل نصب مجموعه پمپ بنزین و عیب یابی را مشاهده می کنید​​​