سنسور دور موتور

سنسور دور موتور MVM X22

/post-222
در این فیلم آموزش محل نصب سنسور دور موتور را مشاهده می کنید