دوره آموزشی

دوره برق و انژکتور کیا و هیوندای

/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%98%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-3
دوره برق و انژکتور کیا و هیوندای در بیست و سوم آذر ماه 1400 به مدت 4روز در اصفهان