برطرف کردن خطای پیکره بندی در زانتیا

خطای عدم پیکره بندی در ایسیوی زانتیا

/post-127
یکی از عیب های شایع در ایسیوهای زانتیا خطای عدم پیکره بندی می باشد که توسط دستگاه کارمن می توان این مشکل را برطرف کرد