انجام عملیات دانلود و ریمپ ایسیوی ساژم پژو ۲۰۶ (افزایش دور موتور زمان درجا ) توسط دستگاه کارمن نیولایت پلاس