اگر چراغ اخطار بالا در صفحه آمپر چشمک بزند به این معنی است که آب در داخل فیلتر سوخت وجود دارد و باید تخلیه شود، اما اگر چراغ دائم روشن بماند به این معناست که فیلتر سوخت باید تعویض گردد، بعد از انجام هر یک از موارد تعمیراتی برای خاموش کردن این چراغ اخطار باید طبق مراحل زیر پیش بروید:

  • در حالتی که سوئیچ بسته است، سوکت قسمت بالای محفظه ی فیلتر سوخت را جدا کنید.
  • موتور را روشن کنید و به سرعت سوکت را سرجایش قرار دهید.
  • چراغ اخطار بعد از سه ثانیه خاموش خواهد شد.