nili-author آموزش آنلاین, آموزش مزدا, تکنولوژیها و مفاهیم خودرو

P0660:  شیر برقی دریچه ثانویه منیفولد هوا مدار باز

MAZDA – Secondary Shutter Valve (SSV) Open :P0660

خطای شیر برقی مدار ثانویه مانیفولد هوای ورودی

شرایط تشخیص خطا :

کنترل یونیت موتور سیگنال کنترل مانیفولد هوای متغییر را از ترمینالهای 2AS و2AO ایسیوی موتور، پایش می کند. کنترل یونیت موتور شیر ورودی کنترل هوای متغیر  را باز و بسته می کند، اما اگر ولتاژ پایه های 2AS و 2AO با ولتاژ سیگنال کنترل یونیت منطبق نباشد، کنترل یونیت موتور نمیتواند عملکرد مدار کنترل مانیفولد هوای متغییر را کنترل کند.

شیر برقی ثانویه مانیفولد هوا VIS

شیر vis

علل احتمالی بروز خطا:

  • خرابی عملگر شیر ورودی کنترل هوای متغیر
  • خرابی کانکتورها یا پایه ها
  • مدار باز در دسته سیم بین پایه A شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AO کنترل یونیت موتور
  • اتصال به بدنه در دسته سیم بین پایه A شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AO کنترل یونیت موتور
  • اتصال کوتاه به مثبت باتری در دسته سیم بین پایه A شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AO کنترل یونیت موتور
  • مدار باز در دسته سیم بین پایه B شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AS کنترل یونیت موتور
  • اتصال به بدنه در دسته سیم بین پایه B شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AS کنترل یونیت موتور
  • اتصال کوتاه به مثبت باتری در دسته سیم بین پایه B شیر ورودی کنترل هوای متغیر و پایه 2AS کنترل یونیت موتور
  • خرابی موتور

مدار شیر برقی ثانویه هوا

قطعه شیر ثانویه مانیفولد هوا