روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس در خودروهای MVM

1- سوئیچ را بسته و 10 ثانیه صبر کنید.

2- اهرم دکمه ای سمت راست روی صفحه آمپر را فشرده نگه دارید.

3- همچنان که دکمه سمت راست را فشرده نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید و پنج ثانیه صبر کنید.

4- در این مرحله دکمه سمت راست را رها کرده . در کمتر از 2 ثانیه دکمه های چپ و راست جلو آمپر را به طور همزمان با هم فشار دهید و به مدت 2 ثانیه نگه دراید.

5- به طور همزمان هر دو دکمه را رها کنید.

6- سوئیچ را بسته و 10 ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده و 10 ثانیه صبر کنید.

7-عملیات ریست به طور کامل انجام شده است.