برای ریست چراغ سرویس خودروی سیتروئن زانتیا باید طبق مراحل زیر پیش برویم:

1- سوئیچ راببندید و ده ثانیه صبر کنید.

2- اهرم فشاری واقع در سمت چپ صفحه کیلومتر را فشار دهید.

3- در حالی که اهرم را فشرده نگه داشته اید سوئیچ را باز کنید.

4- شمارنده شروع به کاهش می کند تا به صفر برسد.

5- وقتی که در صفحه  آمپر مقدار صفر نشان داده شد اهرم را رها کنید.

6- سوئیچ را بسته و ده ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده اما استارت نزنید و ده ثانیه دیگر صبر کنید با این کار عملیات ریست به طور کامل انجام شده است.