همانطور که می دانید، وظیفه ی دیفرانسیل تقسیم نیروی موتور بین چرخ های محرک است، این مساله زمانی اهمیت پیدا می کند که خودرو در پیچ قرار می گیرد و چرخ خارج پیچ باید دوران بیشتری نسبت به چرخ داخل پیچ داشته باشد، اگر دیفرانسیل این اختلاف دور را ایجاد نکند، پایداری خودرو از دست می رود و چرخ ها دچار لغزش می شوند، حال اگر یک چرخ بر روی سطح لغزنده ای قرار بگیرد یا در گودالی بیفتد، تمام نیرو به آن منتقل می شود و چرخ دیگر متوقف می شود، این زمانی است که  دیفرانسیل لغزش محدود (LSD) وارد عمل می شود و از انتقال نیرو به چرخی که اصطکاکی با زمین ندارد جلوگیری می کند.

دیفرانسیل های لغزش محدود یا LCD انواع مختلفی دارد که در این فیلم به معرفی آنها می پردازیم.