در خودروهای هیوندا و کیا زمانی که سرباتری را برمی دارید و یا فیوز های مربوطه را باز می کنید، نیاز به ریست سیستم سانروف می باشد.

برای ریست سیستم سانروف مطابق مراحل زیر عمل نمایید :

1- سوییچ را روی حالت ON قرار دهید، شیشه و سایبان سانروف را کامل ببندید.

2- کلید کنترل سانروف را رها کنید.

3- کلید کنترل سانروف را به مدت 10 ثانیه (در جهت بسته شدن سانروف) فشاردهید، تا زمانی که سانروف کمی حرکت کند، سپس کلید را رها کنید.

page.h142

 

4- کلید کنترل سانروف را به سمت جلو(در جهت بسته شدن سانروف)  فشار دهید تا زمانی که سانروف مطابق مراحل زیر عمل کند :

    1- سایبان باز شود.

    2- لبه ی آن باز شود.

    3- کشویی باز شود.

    4- کشویی بسته شود.

    5- سایبان بسته شود.      

5- کلید کنترل سانروف را رها کنید.

در صورتی که عملیات کامل انجام شود، سیستم سانروف ریست می شود.