1-  درب سمت راننده یک بار باز و بسته شود.

2-  درب سمت راننده یک بار قفل و باز شود.

3-  درب سمت شاگرد یک بار قفل و باز شود.

4- سوئیچ را باز کرده و 3 ثانیه بعد ببندید.

5- اگر این مراحل را درست انجام داده باشید فلاشر خودرو یکبار روشن و خاموش می شود، حالا شما می توانید دو عدد ریموت برای خودرو تعریف کنید.

6- برای کد دهی دکمه یکی از ریموت ها را فشار دهید در این حالت ریموت اول کد می گیرد برای تعریف ریموت دوم یکی از دکمه های ریموت دوم را فشار دهید حال هر دو ریموت کد را می پذیرند.

7- اگر می خواهید برای خودرو یک عدد ریموت تعریف کنید یکی از دکمه های ریموت را دوباره فشار دهید.