برای تعریف ریموت خودروی ولکس C30 باید طبق مراحل زیر پیش برویم:

1-همه ی درب ها ی خودرو بسته باشد.

2-سوییچ را 5 مرتبه وارد مغزی سوئیچ کرده و خارج کنید.

3-یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید.

نکته: با انجام مراحل بالا باید تعریف ریموت خودروی شما تکمیل شده باشد، اگر ریموت به درستی کار نکرد، پروسه را تکرار کنید.