برای تعریف ریموت دو دکمه ی خودروی تویوتا یاریس طبق مراحل زیر عمل می کنیم:

1-درب خودرو سمت راننده را باز نگه دارید.

2-دو مرتبه سوئیچ را در مغزی گذاشته و خارج کنید.

3-درب خودرو سمت راننده را دو بار باز و بسته کنید.

4-سوئیچ را یک بار در مغزی سوئیچ گذاشته و درآورید.

5-درب خودرو سمت راننده را دو بار باز و بسته کنید.

6-   یک بار سوئیچ را در مغزی گذاشته و درآورید.

7-درب خودرو سمت راننده را ببندید.

8-سوئیچ را دو بار باز کنید و ببندید.

9- سوئیچ را از مغزی جدا کنید.

10- به صورت اتوماتیک قفل مرکزی دوبار باز و بسته می­شود.

11- دکمه­ های روی ریموت کنترل را به مدت 5 ثانیه با هم فشرده نگه دارید.

12-ریموت کاملاً معرفی شده است.

2008-toyota-yaris