برای خاموش کردن چراغ سرویس روغن خودروی کرایسلر 300 مدل 2010 تا 2015 به روش زیر عمل می کنیم:

1) بدون استارت زدن خودرو، سوئیچ را باز می کنیم،در مدل هایی که مجهز به دکمه ی استارت است، بدون فشردن پدال ترمز دو مرتبه دکمه ی استارت را می فشاریم تا سوئیچ به طور کامل باز گردد.

2) در ظرف  مدت 10 ثانیه، سه مرتبه پدال گاز را به آرامی  تا انتها فشار می دهیم.

3) سوئیچ را می بندیم و باز می کنیم.

4) ریست چراغ سرویس روغن در این زمان انجام شده است.