برای ریست چراغ  سرویس این خودرو باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

1) موتور خودرو را خاموش کنید و سوئیچ را ببندید.

2) دکمه ی trip  را فشار داده و نگه دارید و همزمان سوئیچ را باز کنید اما موتور را روشن نکنید.

3) دکمه ی trip  را برای مدت 5 ثانیه فشرده نگه دارید تا چراغ هشدار اصلی شروع کند به چشمک زدن، که نشانگر این است که ریست تکمیل شده است.

4) سوئیچ را ببندید و دوباره باز کنید تا تکمیل شدن ریست را تایید کنید.

2015-responsive-comparison-mazda3-3