در زمان خواندن کد سوییچ توسط دستگاه دیاگ کارمن ، کد سوییچ 4 رقمی استخراج می شود در صورتی که قصد تعریف سوییچ داشتید و کد سوییچ 8 رقمی را در دستگاه نیاز داشت طبق این فیلم آموزشی می توانید کد سوییچ 4 رقمی را به 8 رقمی تبدیل کنید در خودروهای تولیدی سایپا و ایران خودرو