قبل از تعویض سنسور اکسیژن حتما به این نکته و پارامتر دقت کنید