یکی از عیب های شایع در ایسیوهای زانتیا خطای عدم پیکره بندی می باشد که این خطا پاک نمی شود و دور موتور از 3000rpm بالاتر نمیره ، توسط دستگاه دیاگ کارمن می توانید این مشکل را برطرف کنید .